deutsch english mapa serwisu
 
 
 

REACH

Informacja w sprawie spełnienia przez HUTMEN S.A. wymagań Unii Europejskiej w zakresie:
1.       Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
2.       Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Ad 1.
Zgodnie z wymaganiami i definicjami niniejszego rozporządzenia, HUTMEN S.A. jako producent wyrobów i półwyrobów z miedzi i jej stopów jest z definicji DALSZYM UŻYTKOWNIKIEM.
Dalszy Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej.
Stop - to specjalny rodzaj preparatu a więc mieszaniny składającej się z dwóch lub większej liczby substancji (pierwiastków) jednolitych w skali makroskopijnej, połączonych w taki sposób, że nie można ich łatwo rozdzielić w sposób mechaniczny. Rejestracji w ramach rozporządzenia podlegają wyłącznie SUBSTANCJE czy to w postaci własnej czy w preparacie jak również substancje w wyrobie, jeżeli są one produkowane lub importowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie.
Odnosząc powyższe parametry prawne do naszego zakresu produkcyjnego stwierdzamy, że nie jesteśmy producentami i/ lub importerami substancji używanych w produkcji wyrobów. W procesach hutniczych i /lub przeróbki plastycznej nadajemy zakupionym zewnętrznie substancjom w postaci np. złomów, surowców czystych, formę optymalizując przy tym własności fizyko-chemiczne w taki sposób, aby spełniały wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów finalnych.
Odpady (złomy), w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 roku, nie są substancją, preparatem ani wyrobem a więc nie podlegają rejestracji w ramach rozporządzenia REACH. Rejestracji przez producentów zewnętrznych podlegały jedynie surowce.
HUTMEN S.A. zgodnie z Rozporządzeniem nr 1907/2006 WE jest PRODUCENTEM jednego wyrobu o nazwie „żużle z wytapiania ołowiu-cynku”. Zgodnie z uzyskanym okresem przejściowym został on zarejestrowany właściwe w ECHA w listopadzie 2010 r. Wyrób ten wprowadzany jest do obrotu jako kruszywo sztuczne do mieszanek asfaltowo-mineralnych i powierzchniowych utrwaleń z zastosowaniem w budownictwie drogowym i innych robotach ziemnych.
Parametry wyrobu:

 

Numer CAS: 93763-87-2
Numer EC: 297-907-9
Numer rejestracji właściwej: 01-2119480403-43-0007
Ad 2.
Metale w postaci stopównie wymagają oznakowania zgodnie z przepisami niniejszego Rozporządzenia nr 1272/2008, jeżeli nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi w wyniku narażenia drogą oddechową, poprzez spożycie lub kontakt ze skórą ani dla środowiska wodnego w postaci, w jakiej są wprowadza do obrotu. Podlegają one jedynie klasyfikacji.
Podsumowanie w zakresie REACH i CLP

W ramach spełnienia wymagań ww. rozporządzeń w zakresie przepływu informacji, opracowaliśmy Karty Charakterystyki dla oferowanych przez nas wyrobów i półwyrobów z miedzi i jej stopów oraz dla żużla cynkowo – ołowiowego. Są one dostępne dla naszych Klientów, po zgłoszeniu takiego żądania Koordynatorowi ds. REACH w HUTMEN S.A. - Tomaszowi Bielawskiemu (E-mail: ; Telefon: + 48 71 33 48 800; Fax.: +48 71 33 48 807).

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo