deutsch english mapa serwisu
 
 
 

Ład korporacyjny

Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie.

W dniu 2 stycznia 2008 r w raporcie bieżącym nr 1/2008, Zarząd Hutmen S.A. opublikował oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie.
 
Treść oświadczenia w załączonym pliku.

Raport o stosowamiu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

W dniu 21 maja 2008 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zgodnie z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe,opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.
Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2007.
Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku zawiera załaczony plik.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz informacja o kandydatach do jej składu.

Działając w oparciu o zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Hutmen SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. z wykonania obowiązków w 2007 roku, wraz ze stosownymi uchwałami.
Ponadto Zarząd Hutmen S.A. informuję, iż do dnia sporządzenia niniejszego komunikatu od akcjonariuszy Spółki nie wpłynęły żadne informacje dotyczące zamiarów zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której powołanie zostało przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 roku w Warszawie.
Wobec faktu, że do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A., na mocy innej ustawy, są powoływani przedstawiciele pracowników, Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w Spółce wyborów, do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jako przedstawiciele pracowników, zostali wybrani Panowie Dariusz Grzyb i Tadeusz Lesiak.
Charakterystyki kandydatów w załączeniu.
W dniu 27 kwietnia 2009 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.
Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2008.
Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku zawiera załaczony plik.

Raport dotyczący stosowania w Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.
Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2009.
Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku zawiera załaczony plik.

Raport dotyczący stosowania w Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku.
Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2010.
Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku zawiera załaczony plik.

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku.

Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2011.

Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku zawiera załączony plik.

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku.

Wyżej wymieniony raport stanowi załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2012.

Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku zawiera załączony plik.

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2012

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad DPSG

W dniu 11 marca 2014 r. Zarząd Hutmen S.A. opublikował informację w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Pełny tekst informacji został zamieszczony w załączniku.

Informacja w sprawie niestosowania niektórych zasad DPSN

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.

Wyżej wymieniony raport stanowi część rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2013.

Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku zawiera załączony plik.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2013

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Hutmen S.A.

Udział kobiet i mężczyzn w organach statutowych Hutmen S.A.

Wybór biegłego rewidenta w Hutmen S.A.

Wybór biegłego rewidenta w Hutmen S.A.

Wybór biegłego rewidenta w Hutmen S.A.

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej dot. powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (na podstawie rozdz. III. 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW).

Oświadczenia Członków RN

W dniu 16 marca 2015 r. Zarząd Hutmen S.A. działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikował raport o stosowaniu przez Hutmen S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

Wyżej wymieniony raport stanowi część rocznego sprawozdania finansowego Hutmen S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2014.

Treść raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku zawiera załączony plik.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Hutmen Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo