deutsch english mapa serwisu
 
 
 

I kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.I Kwartał 2004


2004-02-26
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2004 r. Spółka otrzymała dwustronnie podpisane aneksy do umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. Zgodnie z zawartymi w dniu 17 lutego 2004 r. aneksami do umowy kredytowej, zostają ustalone nowe terminy zadłużania się i kwoty kredytu odnawialnego :
a) złotowy kredyt odnawialny w wysokości 4 mln zł od dnia 01.02.2004 r. do dnia 16.02.2004 r.
b) złotowy kredyt odnawialny w wysokości 9 mln zł od dnia 17.02.2004 r. do dnia 31.07.2004 r.
Wyżej wymienionym aneksem wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej do kwoty 3 mln.zł oraz zwiększono listę podmiotów objętych cesją globalną wierzytelności należnych IMPEXMETAL S.A. z tytułu sprzedaży wyrobów HUTMEN S.A.


2004-01-29
Zarząd HUTMEN S.A. we Wrocławiu informuje, że w dniach 26-29 stycznia 2004 r. HUTMEN S.A. został poddany auditom:
1. potwierdzającemu zgodność stosowanego w HUTMEN S.A. systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 (recertyfikacja),
2. potwierdzającemu zgodność stosowanego w HUTMEN S.A. systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:1998 (certyfikacja).
W wyniku auditów, przeprowadzonych przez przedstawicieli jednostek certyfikujacych, którymi są Polski Rejestr Statków S.A. oraz RWTÜV Polska Sp. z o.o. , HUTMEN S.A. potwierdził zgodność stosowanego w spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:1998 i PN-EN ISO 9001:2001.
Uzyskanie certyfikatu zgodności stosowanego w spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:1998 i PN-EN ISO 9001:2001 jest ukoronowaniem wieloletniej, konsekwentnej realizacji jednego z ważniejszych elementów Strategii HUTMEN S.A. jaką jest polityka środowiskowa.


2004-01-28
Zarząd HUTMEN S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości następujące terminy przesyłania raportów okresowych w roku 2004 ;


I. Raporty kwartalne:
- za I kwartał 2002 r. - 30 kwietnia 2004 r.,
- za II kwartał 2002 r. - 3 sierpnia 2004 r.,
- za III kwartał 2002 r. - 3 listopada 2004 r.,
- za IV kwartał 2002 r. - 11 lutego 2005 r.


II. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2002 r. - 13 maja 2004 r.,
- za II kwartał 2002 r. - 13 sierpnia 2004 r.,
- za III kwartał 2002 r. - 10 listopada 2004 r.,
- za IV kwartał 2002 r. - 1 marca 2005 r.,


III. Raporty półroczne:
- raport półroczny za 2002 r. - 26 września 2004 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za 2002 r. - 24 października 2004 r.


IV. Raport roczne:
- raport roczny za rok 2002 - 29 kwietnia 2005 r.,
- skonsolidowany raport roczny za rok 2002 - 31 maja  2005 r.


2004-01-26
Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 23 stycznia 2004 r. , otrzymał od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zarejestrowaniu w dniu 20 stycznia 2004 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Impex -Trans Sp. z o.o. , co było warunkiem umożliwiającym dokonanie transakcji zakupu udziałów tej spółki przez HUTMEN S.A. od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z postanowieniami umowy, o zawarciu której Zarząd HUTMEN S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2003.

2004-01-16
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2004 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej , VI wydział Gospodarczy KRS , który na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2003 r. postanowił o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego TEMER Sp. z o.o., spółki zależnej od HUTMEN S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego TEMER Sp. z o.o. nastąpiło poprzez przejęcie spółki AUTEL Sp. z o.o. oraz przeniesienie całego majątku AUTEL Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na spółkę TEMER Sp. z o.o. (spółka przejmująca) za udziały spółki przejmującej, które zostały wydane HUTMEN S.A. jako wspólnikowi spółki przejmowanej. Ponadto Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że po zarejestrowaniu zakładowy TEMER Sp. z o.o. wynosi 4.503.000 złotych, i dzieli się na 4.503 równe i niepodzielne udziały, każdy o wartości nominalnej 1.000 złotych. Wszystkie udziały TEMER Sp. z o.o. są własnością HUTMEN S.A.
start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo