deutsch english mapa serwisu
 
 
 

IV kwartał

Raporty bieżące przekazane do KPWiG przez HUTMEN S.A.

 

IV Kwartał 2005

 

2005-12-28
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Zarządu (RB nr 39/2005), Rada Nadzorcza Hutmen S.A., z dniem 27 grudnia 2005r., powierzyła Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Restrukturyzacji pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Hutmen S.A.
Pan Kazimierz Śmigielski będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Hutmen S.A. do czasu podjęcia decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki.

 

2005-12-28
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A., odbytym w dniu 27 grudnia 2005 r.
1.Impexmetal S.A. Warszawa ul. Łucka 7/9, reprezentujący 4.950.256 akcji, stanowiących 58,02 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA, uprawniających do 4.950.256 głosów, stanowiących 89,14 % głosów na NWZA odbytym w dniu 27 grudnia 2005 r.
2.Pekao OFE Warszawa ul. Domaniewska 1, reprezentujacy 600.000 akcji, stanowiących 7,03 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA, uprawniających do 600.000 głosów, stanowiących 10,80 % głosów na NWZA odbytym w dniu 27 grudnia 2005 r.

 

2005-12-28
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 grudnia 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnie trwającej kadencji następujące osoby:
1.Piotr Łagowski,
2.Piotr Wiśniewski,

 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Łagowski
WYKSZTAŁCENIE:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - magister zarządzania.
KARIERA ZAWODOWA:
od 16 .11.2005 r. Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Impexmetal S.A.,
od 9.09.2005 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Boryszew S.A.,
W latach 2001-2005 Dyrektor w Pekao Access. Odpowiedzialny przede wszystkim za projekty związane z prywatyzacją i restrukturyzacją. Wcześniej (1999 - 2001 r.) odpowiadał za logistykę w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie i Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie, spółkach które zostały przejęte przez niemiecki koncern Pfleiderer. W latach 1995 - 1999 był menedżerem, a następnie dyrektorem inwestycyjnym w Creditanstalt SCG Fund Management, spółce zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Hetman.

 

Pan Piotr Łagowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Hutmen S.A.
Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Piotr Wiśniewski
WYKSZTAŁCENIE:
1996 - 2001 Studia magisterskie na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2003 - 2004 Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu.
2004 Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
2004 Zdanie egzaminu przed Państwową Komisja ds. Doradztwa Podatkowego.
2005 Podjęcie działalności w zakresie doradztwa podatkowego - wpis stały nr
10281.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Praktyki - W okresie studiów praktyki w biurze rachunkowym, a także w
kancelarii doradcy podatkowego.
Od 2003 Doradztwo w zakresie prawa podatkowego dla Kancelarii Adwokackiej
oraz Kancelarii Księgowo - Podatkowej.
Od 2004 Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykłady w zakresie
prawa podatkowego.
Od 2005 Wspólnik w Biurze Doradztwa Prawnego i Podatkowego NDW Sp. z o.o.
UDZIAŁ W ORGANACH INNYCH SPÓŁEK:
- członek Rady Nadzorczej Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu.

 

Pan Piotr Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Hutmen S.A.
Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

2005-12-28
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 27 grudnia 2005 r, w Warszawie.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hutmen S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Sławomira Masiuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Hutmen S.A. obecnie trwającej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wyboru i powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hutmen S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Hutmen S.A. obecnie trwającej kadencji Piotra Łagowskiego, wybranego przez Zgromadzenie.
§ 2.
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wyboru i powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hutmen S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Hutmen S.A. obecnie trwającej kadencji Piotra Wiśniewskiego, wybranego przez Zgromadzenie.
§ 2.
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

 

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 

2005-12-28
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że z dniem 27 grudnia 2005 r., Pan Roman Krzysztof Karkosik złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
Pan Roman Krzysztof Karkosik nie podał przyczyn rezygnacji.

 

2005-12-23
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że z dniem 22 grudnia 2005 r., Pan Jan Ziaja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Hutmen S.A.
Pan Jan Ziaja nie podał przyczyn rezygnacji.

 

2005-12-17
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, które poinformowało, że Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w transakcjach zawartych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., nabył w dniach 5 - 6 grudnia 2005 r. łącznie 13.100 akcji Hutmen S.A., po średniej cenie 18,66 zł.

 

2005-12-14
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariusza Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, które poinformowało, że Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w transakcjach zawartych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., nabył:
1.w dniach 14 - 18 listopada 2005 r. łącznie 35.209 akcji Hutmen S.A., po średniej cenie 18,04 zł,
2.w dniach 21 - 30 listopada 2005 r. łącznie 100.549 akcji Hutmen S.A., po średniej cenie 18,70 zł.
W wyniku nabycia akcji, Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, na dzień 30 listopada 2005 r. posiadał łącznie 562.732 akcje Hutmen S.A., stanowiące 6,60% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

 

2005-12-06
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 400 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 27 grudnia 2005 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2.Wybór przewodniczącego,
3.Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Wybór komisji skrutacyjnej,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.

 

Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 27 grudnia 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.

 

Projekt
Uchwała nr 1*
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę:
...............
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Projekt
Uchwała nr 2*
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
..........,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

* - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA

 


2005-12-02
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej, w którym HUTMEN S.A. został poinformowany o całkowitej spłacie kredytu w rachunku bankowym, udzielonego Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach - Dziedzicach, na który to kredyt HUTMEN S.A udzielił poręczenia. (RB 27/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.) Wobec powyższego poręczenie udzielone za spłatę ww. kredytu utraciło moc.
Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. jest podmiotem zależnym od HUTMEN S.A.

2005-11-21
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienia Spółki Boryszew S.A. , która w wobec faktu, że więcej niż połowa członków Zarządu Impexmetal S.A. jest jednocześnie członkami Zarządu Boryszew S.A., w dniu 16 listopada 2005 r. uzyskała status podmiotu dominującego wobec Impexmetal S.A., która jest podmiotem dominującym wobec Hutmen S.A.
Przed powyższą zmianą Spółka Boryszew S.A. nie posiadała akcji Hutmen S.A.
Obecnie Spółka Boryszew S.A., poprzez podmiot zależny Impexmetal S.A., posiada 5.631.182 akcje Hutmen S.A., stanowiące 66,0% kapitału zakładowego i uprawniających do takiej samej ilości głosów, stanowiących 66,0% ogólnej liczby głosów, na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Hutmen S.A.
Ponadto w przesłanym do Hutmen S.A. zawiadomieniu, Spółka Boryszew S.A. poinformowała, że w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia tj. od 17 listopada 2005 r., nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Hutmen S.A.

 

2005-10-26
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariusza Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, które poinformowało, że Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji, posiadał na dzień 21.10.2005 r. 426.974 akcje Hutmen S.A., stanowiące 5,00% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

 

2005-10-24
Zarząd Hutmen S.A. informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy:
1.Impexmetal S.A. o dokonaniu w dniu 19.10.2005 r. transakcji nabycia 680.926 akcji Hutmen S.A., stanowiących 7,98% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A. W wyniku dokonanej transakcji Impexmetal S.A. stał się posiadaczem łącznej ilości 5.631.182 akcji Hutmen S.A., stanowiących 66,00003% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
2.Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, które poinformowało, ze Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku zbycia akcji, posiada na dzień 20.10.2005 r. 412.474 akcje Hutmen S.A., stanowiące 4,83% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

 

W wyniku przeprowadzonych transakcji, według informacji znanych Spółce, struktura kapitału zakładowego oraz procentowy udział w ogólnej ilości głosów na WZA Hutmen S.A. przedstawia się następująco:
1.Impexmetal S.A. posiada 5.631.182 akcje stanowiące 66,00% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
2.Roman Krzysztof Karkosik posiada 500.000 akcji stanowiących 5,86% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
3.PZU Życie S.A. posiada 430.352 akcje stanowiące 5,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
4.Pekao OFE posiada 412.474 akcje stanowiące 4,83% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
5.Skarb Państwa posiada 124.784 akcje stanowiące 1,46% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.
6.Pozostali akcjonariusze posiadają 1.433.298 akcji stanowiących 16,80% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo