deutsch english mapa serwisu
 
 
 

NWZ 29.10.2015

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, w związku ze złożonym na podstawie art. 400 §1 Ksh przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. przez akcjonariusza Spółki posiadającego łącznie 4.843.908 sztuk akcji Hutmen S.A. w dniu 1 października 2015 r. żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad podanym poniżej, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1  i art. 4021 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 3 i 6 oraz § 25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Hutmen S.A. na dzień 29 października 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7)       Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8)       Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 13 października 2015 r. (Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu zawiera załączony do niniejszego komunikatu plik.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Projekty uchwał NWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 29 października 2015 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Wzór pełnomocnictwa i formularz stosowany podczas głosowania

Wzór pełnomocnictwa i formularze do głosowania

Wzór pełnomocnitwa i formularze do głosowania

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 29 października 2015 r.:

1.     Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 56,64% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 29 października 2015 r.

2.     SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 4.843.908 sztuk akcji, stanowiących 18,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 4.843.908 głosów, stanowiących 21,86% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 29 października 2015 r.

3.     SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 3.451.196 sztuk akcji, stanowiących 13,48% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.451.196 głosów, stanowiących 15,58% głosów reprezentowanych na NWZ odbytym w dniu 29 października 2015 r.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

Treść uchwał podjętych na NWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 października 2015 r.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 RMF z dnia 19.02.2009 r.

 

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo