deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 05.06.2017

ZWZ 05.06.2017 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660 informuje, że działając na podstawie art. 395 art. 399 §1 i art. 402 K.s.h. oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Hutmen S.A. na dzień 5 czerwca 2017 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w przy ul. Jagiellońskiej 76
w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)        Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)        Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)        Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)        Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2016 rok.

6)        Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Hutmen S.A. za rok 2016.

7)        Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2016.

8)        Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

9)        Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

10)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

11)     Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2016.

12)     Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

13)     Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

14)     Podjęcie uchwał w sprawie zmiany oznaczenia akcji Hutmen S.A.

15)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

16)     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

18)     Zamknięcie obrad.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo