deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 20.06.2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. 20.06.2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2016 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2015.

7)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2015.

8)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015.

9)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015.

10)     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

11)     Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

12)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

13)     Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w 2015 roku.

14)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15)     Zamknięcie obrad.

 

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 4 czerwca 2016 r. (Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl
w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

Projekty uchwał ZWZ Hutmen S.A. w dniu 20 czerwca 2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku.

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 20 czerwca 2016 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2016 r.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 20 czerwca 2016 r. zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do podjętych na ZWZ uchwał:

- uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2015,

- uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok obrotowy 2015,

- uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2015,

- uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2015,

- uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,

- uchwały nr 9-16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,

- uchwała nr 17 w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2015

- uchwała nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r.:

1.Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 54,16% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r.

2.SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 6.165.383 sztuk akcji, stanowiących 24,09% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 6.165.383 głosów, stanowiących 26,61% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r.

3.SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, reprezentująca 3.451.196 sztuk akcji, stanowiących 13,48% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.451.196 głosów, stanowiących 14,89% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 20 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo