deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 22.06.2011 r.

23 czerwca 2011 r. Informacje po odbyciu ZWZ w dniu 22 czerwca 2011 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 22 czerwca 2011 r. (załączony plik)

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz biorący udział w Zgromadzeniu zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r.:

1.       Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 12 501 196 sztuk akcji, stanowiących 48,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12 501 196 głosów, stanowiących 77,70 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r.

2.       Impex – Invest Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 3 500 000 sztuk akcji, stanowiących 13,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3 500 000 głosów, stanowiących 21,75 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 22 czerwca 2011 r.

W dniu 22 czerwca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. kolejnej kadencji następujące osoby:

1.       Kamil Dobies,

2.       Jakub Nadachewicz,,

3.       Piotr Szeliga,

4.       Zygmunt Urbaniak

5.       Jan Ziaja,

6.       Waldemar Zwierz

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hutmen S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r.

3 czerwca 2011 r. Uzupełnienie porządku obrad na żądanie akcjonariusza

Zarząd Hutmen S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki. Żądanie zawiera projekt uchwały w tej sprawie, który zostaje załączony do niniejszego komunikatu. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 K.s.h., Zarząd Hutmen S.A. informuje, że zostaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku w Warszawie, zawarty w RB nr 9/2011 opublikowanym w dniu 27 maja 2011 roku, o punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki.

Po uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. zwołanego w Warszawie w dniu 22 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

1)           Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)           Wybór Przewodniczącego,

3)           Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)           Przyjęcie porządku obrad,

5)           Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

7)           Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2010,

8)           Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,

9)           Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2010,

b)       Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2010,

c)       Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2010,

d)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2010,

e)       Sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2010,

f)         Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

g)       Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

10)           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11)           Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

12)           Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13)           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

14)           Zamknięcie obrad.

 

W związku z pkt. 10 porządku obrad Zarząd Hutmen S.A. przedstawia projektowane zmiany Statutu:

 

Zmienia się § 17 Statutu o dotychczasowej treści:

§ 17

1.         Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2.         Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.

3.         Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu, ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

4.         Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.

5.         Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

 

na następującą:

 § 17

1.           Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2.           Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przesłany przez akcjonariusza

27 maja 2011 r Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2011 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 241, 53 - 234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2011 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)           Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)           Wybór Przewodniczącego,

3)           Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)           Przyjęcie porządku obrad,

5)           Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

7)           Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2010,

8)           Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,

9)           Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2010,

b)       Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2010,

c)       Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2010,

d)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2010,

e)       Sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2010,

f)         Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

g)       Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

10)           Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

11)           Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

12)           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

13)           Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 6 czerwca 2011 r ( Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z uchwałami Rady Nadzorczej zawierającymi rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hutmen S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 22 czerwca 2011 r.

Uchwały RN Hutmen S.A. z rekomendacjami dla ZWZ

Sprawozdania RN z wykonania obowiązków w 2010 r.

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo