deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 23.04.2015

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 kwietnia 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5)       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2014.

7)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2014.

8)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014.

9)       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014.

10)     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

11)     Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

12)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

13)     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.

14)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15)     Wolne wnioski.

16)     Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 kwietnia 2014 r. (Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.04.2015 r.

Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. (plik w załączeniu).

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia. Rozpatrując punkt 5., Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Jednocześnie Zarząd Hutmen S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ w dniu 23 kwietnia br. zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu do podjętych na ZWZ uchwał:

-         uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.,

-         uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,

-         uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2014,

-         uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok obrotowy 2014,

-         uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2014,

-         uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2014,

-         uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,

-         uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014,

-         uchwały nr 11-15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

-         uchwała nr 16 w sprawie podziału zysku netto za rok 2014,

-         uchwały nr 19-21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 RMF z dnia 19.02.2009 r.

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 

1.     Impex–Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 12.550.000 sztuk akcji, stanowiących 49,03% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 12.550.000 głosów, stanowiących 57,69% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r.

2.     SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 4.806.830 sztuk akcji, stanowiących 18,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 4.806.830 głosów, stanowiących 22,10% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r.

3.     SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 3.451.196 sztuk akcji, stanowiących 13,48% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.451.196 głosów, stanowiących 15,86% głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo