deutsch english mapa serwisu
 
 
 

ZWZ 30.05.2012

31 maja 2012 r.

Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 maja 2012 r. (załączony plik)

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

Jednocześnie podaje listę akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% udziału w liczbie głosów na ZWZ odbytym w dniu 30 maja 2012 roku

1.       Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentujący 13.196.355 sztuk akcji, stanowiących 51,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 13.196.355 głosów, stanowiących 78,59 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 maja 2012 r.

2.       Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, reprezentująca 3.500.000 sztuk akcji, stanowiących 13,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A., uprawniających do 3.500.000 głosów, stanowiących 20,84 % głosów reprezentowanych na ZWZ odbytym w dniu 30 maja 2012 r.

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.

15 maja 2012 roku

Zarząd Hutmen S.A. publikuje treść załączników, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd w dniu 30 maja 2012 roku (RB nr 8/2012 z dnia 30.04.2012r.), istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj.: uchwały Rady Nadzorczej zawierające rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen wraz ze sprawozaniem z wykonania obowiązków nadzoru.

Ponadto, Zarząd publikuje pismo akcjonariusza, zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z odpowiedziami na te pytania.

 

Pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej zawierających rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen, a także pismo akcjonariusza, zawierające pytania do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z odpowiedziami Zarządu Hutmen S.A. na te pytania zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Uchwały Rady Nadzorczej z rekomendacjami dla ZWZ zwołanego w dniu 30 maja 2012 r.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Pismo Akcjonariusza z pytaniami do sprawozdania finansowego 2011 wraz z odpowiedziami Zarządu

30 kwietnia 2012 r. zwołanie ZWZ w dniu 30 maja 2012 r.

30.04.2012 r.

Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2012 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w budynku Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)           Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2)           Wybór Przewodniczącego,

3)           Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)           Przyjęcie porządku obrad,

5)           Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

7)           Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonymi za rok obrotowy 2011,

8)           Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,

9)           Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok obrotowy 2011,

b)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. w roku obrotowym 2011,

c)       zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2011,

d)       zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku obrotowym 2011,

e)       sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2011,

f)         udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

g)       udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

10)           Podjęcie uchwały w sprawie Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

11)           Zamknięcie obrad.

 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 14 maja 2012 r. ( Dzień Rejestracji).

 

Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w dniu 30 maja 2012 roku

Projekty uchwał na ZWZ Hutmen S.A. w dniu 30 maja 2012 roku

start wstecz do góry
 
 
Hutmen S.A.
ul. Grabiszyńska 241,
53-234 Wrocław
Mapa dojazdu
CMS   Powered by: Edito
Realizacja: ideo